NIGHTMAREINBUDAPEST
#

AdatvÉdelmi szabÁlyzat kamerÁk

A Horror Túra Kft. telephelyén, Nightmare in Budapest – horrorház területén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata
1. A kezelt adatok köre:  A Horror Túra Kft. telephelyén, Nightmare in Budapest – horrorház  (a továbbiakban: horrorház) telephelyén (1072 Budapest, Rákóczi út 30. pinceszint) az épületen belüli mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelő rendszerrel – kamerákkal – történik, melynek során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert a Horror Túra Kft. működteti.
2. Az adatkezelés célja:
2.1 A megfigyelésnek és a képfelvétel rögzítésének célja a horrorház területén tartózkodó személyek testi épségének, valamint a horrorház területén tartózkodó vendégek, továbbá a horrorház dolgozói használatában álló vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, továbbá az, hogy ezekkel összefüggésben szükség esetén a felvételek bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.
2.2 A műsor során átélt élmények rögzítése, ezek feltöltése a Youtube-ra. A videó feltöltésénél semmilyen személyes adat nem szerepel, csupán a látogatás napja és időpontja. Felvétel önkéntes alapon történik a horrorház vendégei a műsor megkezdése előtt nyilatkozhatnak, hogy hozzájárulnak a felvétel "youtube"-on történő megosztásáról.
3. Az adatkezelés jogalapja: Az horrorház alkalmazottai, az egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban a kamerarendszerrel történő adatkezelésről írásbeli tájékoztatást kapnak. A kamerarendszer alkalmazásához a fenti jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik, kivéve a műsor során átélt élmények rögzítése, ezek feltöltése a Youtube-ra. A kamerarendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó harmadik személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, a tájékozódást elősegítő módon ismertetőt kell elhelyezni. Az ismertető szövegét a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
4. Az adatkezelés időtartama: A képfelvételeket a horrorházban lévő központi felvevő egység 3 munkanapig tárolja, Ezután automatikusan törlésre kerülnek!
5. Az adatkezelés jogosultsági köre: A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére a szabályzat 2. számú mellékletében felsorolt személyek jogosultak. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a szabályzat 3. számú mellékletében felsorolt személyek nézhetik vissza. A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről adathordozóra mentést kizárólag a szabályzat 4. számú mellékletében felsorolt személyek készíthetnek. A rögzítő egység elhelyezése a recepciós pulton belül lett elhelyezve, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá. A felvételekhez való hozzáférést a belépéshez szükséges jelszavakkal védjük, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá.
6. Adatbiztonsági intézkedések:
6.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
6.2. A megfigyelést és a tárolt képek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. Ez alól kivételt képeznek a labirintust, vonatot, „kijáratot” figyelő kamerák, amelyeket a recepciós a nagyobb, ijesztőbb élmény elérése érdekében is figyelhet, rögzíthet. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül a recepción lévő számítógéppel felvétel készíthető. Ezeket a felvételeket 3 nap után töröljük. A számítógéphez való hozzáférést jelszóval védjük.
6.3. A tárolt képfelvételekhez történt hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen (személyi kódokkal). A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni. 6.4. A rögzítő készülékben a képfelvételekről biztonsági másolat nem készül.
6.5. A képfelvételek visszajátszásáról, megtekintéséről az 5. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
6.6. Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült képfelvétel tárolása és a szükséges eljárás haladéktalan kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell az eljáró hatóságot, szervet, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást az adatvédelmi szabályzat 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell vezetni.
7. Az horrorház területén 11 db kamera működik, Ebből 9db kamera alkalmas rögzítésre. A fennmaradó 2db kamera csak megfigyelésre alkalmas.  A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza.
8. Az érintettek jogai:
8.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont).
8.2. Az, akinek jogát, vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet az intézményvezetőnek kell benyújtani.
8.3. Az érintett kérelmezheti a Horror Túra Kft.-nél
8.3.1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
8.3.2. személyes adatainak helyesbítését,
8.3.3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
8.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
8.4.1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét;
8.4.2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
8.4.3. törvényben maghatározott egyéb esetben. Az ügyvezető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
8.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
9. Az adatkezelési szabályzat elérhető a székhelyen, telephelyen, és a horrorház honlapján (www.nightmareinbudapest.com). A szabályzat a mai napon lép hatályba.
Budapest, 2018. május 24.